Lejebetingelser

Husdyr er ikke tilladt

Rygning ikke tilladt inde i huset

Nøgleudlevering:

Udlevering af nøgle til huset aftales inden ankomst med udlejer eller dennes repræsentant på tlf. 0045 2233 1676

Nøglerne afleveres til udlejer eller dennes repræsentant ved fraflytning.

Indflytning:
Huset kan tidligst benyttes fra kl. 15 på ankomstdagen.

Fraflytning:
Huset skal være fraflyttet senest kl. 10 på afrejsedagen.

Antal Personer

Lejeaftalen gælder for 6 + personer


Rengøring:
Lejemålet overtages rengjort og skal derfor afleveres i samme stand. 

Lejer skal sørge for rengøring under og ved lejeperiodens ophør medmindre andet er aftalt med udlejer.
Selv om der er aftalt og betalt for rengøring ved afrejse, har lejer pligt til at rydde op i boligen inden afrejse, ligesom opvask og tømning af køleskab og ovn skal være foretaget.

Rengøring koster 900 kr.

Linnedleje m.v.:
Det er muligt at leje:

Linned + lagen : 150 kr pr. sæt

Håndklæder 1 stort +1 lille: 75kr pr sætBestilling
Bestilling sker til udlejer pr. mail eller telefon(evt. SMS). Ved indbetaling af rate 1 sendes dokumetation for indbetalingen. Udlejer sender bekræftigelse på leje af den pågældende uge efter indbetaling af 1. rate.


Betaling:

El Afregnes med kr. 3,00 pr. kw som betales til udlejer ved afrejse

Lejen indbetales i 2 rater,

1. rate 50% betales ved bestilling.

2. rate 50% senest 4 uger før ankomst


Såfremt booking sker senere end 4 uger før ankomst betales leje 100%.

Vi forbeholder os ret til at annullere bestillingen, såfremt disse frister ikke overholdes.

Ændringer
Skulle udlejer blive nødsaget til at foretage ændringer af lejeaftalen inden lejers ankomst, vil lejer blive informeret, så snart eventuelle ændringer er kendt. Er ændringerne væsentlige, så som ændring af dato eller sted, er lejer berettiget til at ophæve aftalen.

Lejer har ikke ret til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller godtgørelse, hvis de konstaterede mangler før afrejse skyldes lejers egne forhold, force majeure eller force majeure lignende forhold.

Udlejers ansvar
Udlejer er ansvarlig for at lejemålet gennemføres som aftalt. Konstaterer lejer mangler i eller ved huset skal udlejer kontaktes hurtigst muligt, således at afhjælpning kan finde sted. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, såfremt manglerne eller andet skyldes lejers egne forhold, force majeure eller force majeure lignende forhold.

Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve lejemålet, f.eks. ændring af bademuligheder, nedlæggelse af trafikruter, butikker, vej- og byggearbejder, miljøskader m.v., ligesom udlejer ikke er ansvarlig for en forringelse af ferieopholdet p.g.a. klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger, f. eks. badeforbud, knaphed på vand m.v.

Lejers ansvar
Lejer forpligter sig til at rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for lejemålet. Overtrædelse heraf kan i grove tilfælde medføre bortvisning uden tilbagebetaling af indbetalt leje.

Der må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse bo flere personer i lejemålet end aftalt ved aftalens indgåelse.

Opstilling af telte og campingvogne til ekstra overnattende må ikke finde sted på det lejede areal.

Lejer er forpligtiget til at orientere udlejer eller dennes repræsentant om evt. fejl eller mangler ved inventar, møbler og udstyr eller installationer i lejemålet, straks dette konstateres. Dette gælder også, såfremt lejemålet ved lejers ankomst ikke findes tilfredsstillende rengjort. Lejer er ansvarlig for boligens inventar, møbler og udstyr i hele lejeperioden.

Lejer skal sørge for rengøring under og ved lejeperiodens ophør medmindre andet er aftalt med udlejer.
Selv om der er aftalt og betalt for rengøring ved afrejse, har lejer pligt til at rydde op i boligen inden afrejse, ligesom opvask og tømning af køleskab og ovn skal være foretaget.

Eventuelle skader på inventar og møbler samt manglende løsøre skal erstattes direkte til udlejer eller dennes repræsentant inden afrejse.


Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå mellem lejer og udlejer i forbindelse med indgået lejeaftale, afgøres i henhold til dansk ret med værneting i Retten.

Del siden